Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2024-02-29 18:10
Dział: Organy » Sołectwa » Rady Sołeckie Gminy Łubnice
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadencja 2024-2029.
Dodatkowy opis redaktora: dodano inf. Odnośnie sołtysa i rady sołeckiej
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-29 18:03
Dział: Organy » Sołectwa » Sołtysi Gminy Łubnice
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadencja 2024-2029
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-29 17:57
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano inf. o ofertach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-27 18:25
Dział: Wybory » Wybory samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Komisja Wyborcza w Łubnicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano dyżury GKW
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-27 18:22
Dział: Wybory » Wybory samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Komisja Wyborcza w Łubnicach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-27 18:21
Dział: Wybory » Wybory samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Komisja Wyborcza w Łubnicach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-27 18:20
Dział: Wybory » Wybory samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Komisja Wyborcza w Łubnicach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-27 17:58
Dział: Wybory » Wybory samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Komisja Wyborcza w Łubnicach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-27 17:55
Dział: Wybory » Wybory samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Komisja Wyborcza w Łubnicach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-27 15:24
Dział: Wybory » Wybory samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwodowe Komisje Wyborcze.
Dodatkowy opis redaktora: dodano inf. komisarza wyborczego
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-26 14:28
Dział: Wybory » Wybory samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Komisja Wyborcza w Łubnicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano postanowienia
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-26 14:26
Dział: Wybory » Wybory samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Komisja Wyborcza w Łubnicach
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubnice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia do realizacji „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŁUBNICE - AKTUALIZACJA NA LATA 2023-2027”
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubnice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubnice do roku 2030”
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:44
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zasad i trybu funkcjonowania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej- świetlic wiejskich i sal Centrum Kultury Wsi z terenu Gminy Łubnice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:43
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubnice do roku 2030”
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:43
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łubnice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:43
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia do realizacji „PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŁUBNICE - AKTUALIZACJA NA LATA 2023-2027”
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:42
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Łubnice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:42
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Łubnice
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:41
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu/niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2025 r. środków stanowiących fundusz sołecki
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:41
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2024 roku
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:40
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wieruszowskiemu
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łubnice w roku 2024
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał » Rok 2024 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2024 rok
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 09:47
Dział: Wybory » Wybory samorządowe 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminna Komisja Wyborcza w Łubnicach.
Dodatkowy opis redaktora: dodano inf Komisarza Wyborczego
Wykonanie: Aneta Głowacka Olek
Data: 2024-02-23 07:26
Dział: Gospodarka wodno-ściekowa » Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łubnice
Wykonanie: Anna Sikorska