artykuł nr 1

Raport za rok 2023

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w terminie do dnia 31 maja 2024 r. Wójt Gminy Łubnice przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy Łubnice za rok 2023.W debacie nad Raportem o stanie Gminy Łubnice zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Łubnice poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy”.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Termin sesji Rady Gminy Łubnice, na której przedstawiony będzie Raport o stanie Gminy Łubnice za rok 2023, podany będzie do wiadomości mieszkańców niezwłocznie po jego ustaleniu.

                                    Z poważaniem                                   

Wójt Gminy Łubnice

 Michał Pazek