artykuł nr 1

Raport o stanie gminy za 2018 rok

Szanowni Państwo Zgodnie z art28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.