artykuł nr 1

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE   o  możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów:

1) Strategia Rozwoju Gminy Łubnice na lata 2022-2035, 
2) Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Łubnice