artykuł nr 1

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie Przydomowej Oczyszczalni Ścieków – Postępowanie

Karta informacyjna

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - wniosek

2. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

3. Kopia zgłoszenia z Wydziału Architektury, Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieruszowie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

4. Dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków

5. Oświadczenie zgłaszającego instalację o przeznaczeniu przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe.

6. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika

7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku kiedy przydomowa oczyszczalnia ścieków niezwiązana jest z funkcjonowaniem budynku mieszkalnego lub w przypadku kiedy zgłoszenia dokonuje pełnomocnik.

Formularze/ Wnioski do pobrania

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

Oświadczenie o przeznaczeniu przydomowej oczyszczalni ścieków

Opłaty

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. opłata wynosi:   za przyjęcie zgłoszenia: 120,00 zł, za pełnomocnictwo: 17,00 zł

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia                16 listopada 2006 r. zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia          w sprawach budownictwa mieszkaniowego. W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Jednostka / osoba odpowiedzialna

Referat Inwestycji i rozwoju gminy/Ochrona środowiska

Anna Sikorska pok. nr 18

tel.: 602 534 873 

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy Łubnice, ul gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice

Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 18

godz. przyjęć:

poniedziałek: 7.00-16.00

wtorek – czwartek: 7.00 – 15.00

piątek: 7.00-14.00

Podstawa prawna

1. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Uwagi i dodatkowe informacje

1. Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód;

2. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie gdy jest już ona eksploatowana prowadzący ją obowiązany jest zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.