artykuł nr 1

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi !!!

 

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubnice oraz przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę tej usługi.

 

Informujemy, że Wójt Gminy Łubnice ma obowiązek kontrolować z częstotliwością co najmniej raz na dwa lata, posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych Posiadane dowody muszą potwierdzać regularność wywozu ze zbiornika bezodpływowego i przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zawierać informacje o ilości odebranych nieczystości ciekłych i adresie nieruchomości.

 

Za brak podpisanej umowy lub brak dowodów uiszczania opłat (faktur, rachunków) za wywóz nieczystości ciekłych, właścicielowi nieruchomości grozi kara grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek wywozić nieczystości ciekłe z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków i pojemności zbiorników tak, aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika. Zaleca się wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych co najmniej raz na kwartał, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. regulaminu, osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością uzależnioną od instrukcji eksploatacji oczyszczalni, objętości osadnika, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 

Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się na podstawie zużycia wody określonego według wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - zgodnie ze przeciętnymi normami zużycia wody, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie zużytej wody, która nie została odprowadzona do zbiornika (np. zużyta do podlewania ogrodu, napełnienia basenu, celów gospodarczych i rolniczych), gdy jej wielkość zostanie ustalona na podstawie odrębnego licznika - urządzenia pomiarowego dodatkowo liczącego wodę bezpowrotnie zużytą, zakupionego i zamontowanego przez właściciela nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu w Gminie Łubnice.

 

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łubnice:

 

  1. USŁUGI KOMUNALNE „SOBEK” Andrzej Sobek   ul. Powstańców Śl. 7, 46-200 Kluczbork          tel. 77 447 16 81 tel. 604 236 703 
  2. WC SERWIS sp. z o.o. Spółka Komandytowa    ul. Szybowa 2,  41-808 Zabrze                         tel. 32 278 45 31  tel. 801 133 088
  3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno – Ściekowej „GEA-NOVA’ sp. z o.o.                          Józefów ul. Leśna 1, 05-860 Płochocin                                                                                            tel. 22 722 90 05  tel. 722 229 005, tel. 663 206 228
  4. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH   ul. Rzemieślnicza 18, 98-346 Skomlin                               tel.  43 842 69 13
  5. Przedsiębiorstwo Usługowe Piotr Bednarz  Biała Parcela 33a, 98-350 Biała                               tel. 696 904 606

 

artykuł nr 2

Uchwała nr XVII/120/2020 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Łubnicach