artykuł nr 1

Informacja

GMINA ŁUBNICE

INFORMUJE

O KONIECZNOŚCI ZAWARCIA UMOWY O DOSTARCZANIE WODY I/LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W PRZYPADKU:

  • podłączenia nowo wybudowanego budynku do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej
  • zmiany stanu prawnego nieruchomości - przeniesienia własności: np. sprzedaż, dzierżawa, najem, darowizna
  • śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomości

Nie zawarcie umowy może skutkować zastosowaniem przez Dostawcę Usług środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z wody.

Obowiązek zawarcia umowy oraz aktualizacji danych w niej zawartych leży po stronie

Odbiorcy Usług.

Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków może być zawarta z osobą, która:

  1. Posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda, np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem (na podstawie pisemnej zgody właściciela);
  2. Korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tzn. nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów i nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Dokumenty wymagane przy zawieraniu umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków: 

1) wypełniony wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków (wraz z numerem wodomierza i stanem na dzień złożenia wniosku)

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt notarialny, postanowienie sądowe, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu, umowa dzierżawy) - do wglądu; 

3) akt zgonu właściciela nieruchomości, w przypadku dziedziczenia ustawowego lub dziedziczenia testamentowego

4) w przypadku prowadzonej na terenie nieruchomości działalności gospodarczej lub zarejestrowanego gospodarstwa rolnego np. dokument nadania NIP, REGON, aktualny wydruk z CEiDG lub aktualny odpis KRS

Sposób zawierania umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków: 

Aby podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków należy złożyć wniosek w siedzibie Gminy Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102, Łubnice pok. nr 18. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać go pocztą tradycyjną na adres gminy bądź złożyć go e-PUAPem.

Podpisanie sporządzonej umowy odbywa się w siedzibie Gminy Łubnice, pok. nr 18.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 784 70 25 bądź 602 534 873, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Łubnice.

artykuł nr 2

Wnioski dotyczące zawarcia, rozwiązania czy zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków