artykuł nr 1

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej za 2024 r.

PLAN PRACY KOMISJI ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I OPIEKI SPOŁECZNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA 2024 R.


1. Wizytacja szkół i przedszkoli w zakresie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego.
2. Spotkanie z przedstawicielami Policji, Komendantem Gminnym OSP lub Zarządem Gminnym OSP, ewentualnie z lekarzem pierwszego kontaktu - omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem i sytuacją na terenie Gminy Łubnice.
3. Przegląd dróg gminnych i powiatowych, które są położone na terenie gminy. Wizytacja oczyszczalni ścieków działających na terenie gminy oraz przedstawienie informacji dotyczących nałożonych kar w związku z ochroną środowiska.
4. Przegląd obiektów z terenu Gminy Łubnice – Centra Kultury , Świetlice – po odbytych remontach , Obiekty Sportowe.
5. Zapoznanie się z formami pomocy osobom starszym i samotnym na okres zimowy. Ocena bieżącej działalności i zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach.
6. Dyskusja o ochronie nad zwierzętami bezdomnymi
7. Zapoznanie się z rezultatami wynikającymi z realizacji pozalekcyjnych zajęć dla uczniów w bieżącym roku szkolnym.
8. Spotkanie z dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach, zapoznanie się z działalnością Samorządowej Instytucji Kultury, budżetem Instytucji.
9. Spotkanie z Zarządem, Kapelmistrzami - Orkiestr Dętych z terenu gminy Łubnice – omówienie działalności, funkcjonowanie, wydatkowanie środków finansowych oraz sprawy bieżące.
10. Zapoznanie się z ministerialnymi Rozporządzeniami i Ustawami w zakresie Oświaty.
11. Rozpatrywanie spraw bieżących.
12. Uwaga! Plan pracy Komisji należy traktować jako otwarty z możliwością wprowadzenia nowych zadań.

 

artykuł nr 2

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej za 2023 r.

PLAN PRACY KOMISJI ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH I OPIEKI SPOŁECZNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA 2023 R.


1. Zapoznanie się z wynikami egzaminu zewnętrznego w placówkach oświatowych z terenu Gminy - Klasy 8 oraz rozpatrzenie wniosków w sprawie wyłonienia najlepszych absolwentów szkół podstawowych. Analiza i zmiana Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów szkół podstawowych.
2. Wizytacja szkół i przedszkoli w zakresie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego.
3. Spotkanie z przedstawicielami Policji, Komendantem Gminnym OSP lub Zarządem Gminnym OSP, ewentualnie z lekarzem pierwszego kontaktu - omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem i sytuacją na terenie Gminy Łubnice.
4. Przegląd dróg gminnych i powiatowych, które są położone na terenie gminy. Wizytacja oczyszczalni ścieków działających na terenie gminy oraz przedstawienie informacji dotyczących nałożonych kar w związku z ochroną środowiska.
5. Przegląd obiektów z terenu Gminy Łubnice – Centra Kultury, Świetlice, Obiekty Sportowe.
6. Zapoznanie się z formami pomocy osobom starszym i samotnym na okres zimowy. Ocena bieżącej działalności i zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach.
7. Analiza działalności zespołu interdyscyplinarnego za pierwsze półrocze.
8. Dyskusja o ochronie nad zwierzętami bezdomnymi.
9. Zapoznanie się z rezultatami wynikającymi z realizacji pozalekcyjnych zajęć dla uczniów w bieżącym roku szkolnym.
10. Spotkanie z dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach, zapoznanie się z działalnością Samorządowej Instytucji Kultury, budżetem Instytucji.
11. Spotkanie z Zarządem, Kapelmistrzami - Orkiestr Dętych z terenu gminy Łubnice – omówienie działalności, funkcjonowanie, wydatkowanie środków finansowych oraz sprawy bieżące.
12. Zapoznanie się z ministerialnymi Rozporządzeniami i Ustawami w zakresie Oświaty.
13. Rozpatrywanie spraw bieżących.
14. Uwaga! Plan pracy Komisji należy traktować jako otwarty z możliwością wprowadzenia nowych zadań.

 

artykuł nr 3

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej za 2022 r.

artykuł nr 4

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej za 2021 r.

artykuł nr 5

Plan pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Ochrony Przeciwpożarowej za 2020 r.