artykuł nr 1

Zadania i kompetencje wójta gminy


Do zadań wójta gminy należy w szczególności:

·   wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

·   przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

·   określanie sposobu wykonywania uchwał,

·   gospodarowanie mieniem komunalnym,

·   wykonywanie budżetu,

·   zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

·   kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

·   wydaje przepisy porządkowe w formie zarządzenia,

·   odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.