artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Łubnice

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łubnice”
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Łubnice

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice”
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Łubnice

w sprawie zmiany Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarządzenie nr 18/2019 z dnia 12 marca 2019r.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Łubnice

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu od lokali użytkowych stanowiących własność komunalną gminy Łubnice.
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Łubnice

w sprawie upoważnienia głównego specjalista ds. wymiaru podatku do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Łubnice oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności