artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Łubnice

W sprawie użyczenia w części nieruchomości zabudowanej, działka Nr 1855 położonej w obrębie wsi Ludwinów na okres 10 lat
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1a/2018 Wójta Gminy Łubnice

W sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Łubnice
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Łubnice

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2018 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Łubnice
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Łubnice

W sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej w Gminie Łubnice w roku 2018
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Łubnice

W sprawie uaktualnienia czynszu najmu lub dzierżawy do lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy na rok 2018