artykuł nr 46

7/2023 powołania Komisji Konkursowej do opiniowania oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łubncie w 2023

artykuł nr 47

6/2023harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów

artykuł nr 48

5/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

artykuł nr 49

4/2023 określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Łubnice oraz dla dyrektorów ( kierowników) jednostek organizacyjnych

artykuł nr 50

1/2023 Ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2023