artykuł nr 1

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Łubnice (27 czerwca 2011 r.)

artykuł nr 2

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wieruszowskiemu na realizację zadania "wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Kolonia Dzietrzkowice" (27 czerwca 2011 r.)

artykuł nr 3

w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Termomodernizacja budynków komunalnych w Łubnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury Wsi Łubnice - budynek nr 1" (27 czerwca 2011 r.)

artykuł nr 4

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2011 (27 czerwca 2011 r.)

artykuł nr 5

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2011 - 2018 (27 czerwca 2011 r.)