artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych 2024

Art. 9 ust 6 pkt 1 nakłada na podmioty, o których mowa w ust. 1 obowiązek składania  w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru tj. wzoru deklaracji DT-1 i załącznika do deklaracji DT –1/A (wzory druków w załączeniu do niniejszego pisma), a jeśli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Mając powyższe na uwadze, w załączeniu przesyłam wzory deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z uchwałą nr XLIX/313/2023  Rady Gminy w Łubnicach z dnia 29 listopada 2023r., w sprawie określenia wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2024r.

 

Proszę o terminowe składanie deklaracji w terminie do 15 lutego 2024r. w pok. 10 (I piętro) w Urzędzie Gminy w Łubnicach.

artykuł nr 2

Podatek od środków transportowych 2023

Wójt Gminy Łubnice informuje, że w dniu 15.02.2023r. upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2023. Zgodnie z treścią art. 9 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 70 z późn. zm.) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem ust.2, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.
artykuł nr 3

Podatek od środków transportowych 2020

Podatek od środków transportowych 2020
artykuł nr 4

Podatek od środków transportowych