artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice "

Łubnice dn. 24.09.2004r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice”

Na podstawie art. 11, pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zmiany z 2004r.: Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice” w dniach od 15 października 2004r. do 15 listopada 2004r. w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice, ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 listopada 2004r. w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice, w sali posiedzeń o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany „Studium...”Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łubnice, 98-432 Łubnice, ul. Gen. W. Sikorskiego 102, pow. wieruszowski, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2004r.

Wójt Gminy Łubnice