artykuł nr 1

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice"

Łubnice, dn. 18.XI.2003r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice" Na podstawie art. 11 pkt l ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, póz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Łubnicach uchwały nr XII/59/2003r z dnia 31.X. 2003r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice", obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany 'Studium". Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Łubnice, 98-432 Łubnice, ul. Gen. W. Sikorskiego 102, pow. wieruszowski w terminie 31. XII. 2003r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.