artykuł nr 1

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

artykuł nr 2

opłata skarbowa od decyzji o warunkach zabudowy

 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225 poz. 1635)

Brak opłaty jeśli:

wniosek o ustalenie warunków zabudowy składa właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek

wniosek składa organizacja pożytku publicznego, jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego

598 zł - opłata skarbowa za decyzję o warunkach zabudowy w pozostałych przypadkach (w szczególności jeśli wniosek składa osoba trzecia, niebędąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości)

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Opłatę skarbową należy zapłać w chwili złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Konto Urzędu Gminy w Łubnicach SBL Kępno o/Łubnice 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008