artykuł nr 1

w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Łubnice z wykonania budżetu gminy za rok 2005. ( z dnia 28 kwietnia )

artykuł nr 2

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubnice za 2005r. ( z dnia 28 kwietnia )

artykuł nr 3

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach za rok 2005 ( z dnia 28 kwietnia )

artykuł nr 4

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywnaia Problemów Alkoholowych w gminie Łubnice za rok 2005 ( z dnia 28 kwietnia )

artykuł nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach z wykonania planu finansowego Komunalnej Instytucji Kultury za 2005r. ( z dnia 28 kwietnia )