artykuł nr 1

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działkę Nr 332/2 do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Łubnice

artykuł nr 2

w sprawie planu pracy stałaych komisji Rady Gminy w Łubnicach na 2012 r.

artykuł nr 3

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Uzależnień na rok 2012

artykuł nr 4

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na 2011 r.

artykuł nr 5

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego