artykuł nr 1

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2013 (25 marca 2013 r.)

artykuł nr 2

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2013 - 2025 (25 marca 2013 r.)

artykuł nr 3

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Kleszczów (25 marca 2013 r.)

artykuł nr 4

w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki (11 marca 2012 r.)

artykuł nr 5

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (11 marca 2013 r.)