artykuł nr 1

w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej pobierania (27 czerwca 2013 r.)

artykuł nr 2

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/128/2013 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (27 czerwca 2013 r.)

artykuł nr 3

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (27 czerwca 2013 r.)

artykuł nr 4

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/132/2013 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik (27 czerwca 2013 r.)

artykuł nr 5

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/2011 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody gminy (27 czerwca 2013 r.)