artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 3...

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 236 (obręb Łubnice)
artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE...

Na podstawie art. 89 § 1 w związku art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) Wójt Gminy Łubnice zawiadamia, że w dniu 5 grudnia 2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach, ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, w sali posiedzeń przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie urządzeń inf...
artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 21...

w sprawie wydania decyzji nr 3/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych nn/SN biegnących w ziemi na działkach o numerach ewidencyjnych 43/1, 43/2, 70, 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice na potrzeby przyłączenia elektrowni wiatrowej do istniejącej linii napowietrznej SN oraz budowie (lub wymianie) słupa rozłącznikowego na działce nr ewid. 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonej w gminie Łubnice.
artykuł nr 4

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia...

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowych nn/SN biegnących w ziemi na działkach o numerach ewidencyjnych 43/1, 43/2, 70, 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonych w gminie Łubnice na potrzeby przyłączenia elektrowni wiatrowej do istniejącej linii napowietrznej SN oraz budowie (lub wymianie) słupa rozłącznikowego na działce nr ewid. 53/1 (obręb 0006 Łubnice) położonej w gminie Łubnice
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice

w sprawie wydania decyzji nr 2/2014 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łubnciach ul. Ogrodowa na części działek