artykuł nr 1

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014 (19 czerwca 2015 r.)

artykuł nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014 (19 czerwca 2015 r.)

artykuł nr 3

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Łubnice za rok 2014 (19 czerwca 2015 r.)

artykuł nr 4

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach za rok 2014 (19 czerwca 2015 r.)

artykuł nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Łubnicach za 2014 r. (19 czerwca 2015 r.)