artykuł nr 1

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (22 czerwca 2016 r.)

artykuł nr 2

w sprawie zmiany uchwały XII/72/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Łubnice jest organem prowadzącym (22 czerwca 2016 r.0

artykuł nr 3

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2016 (22 czerwca 2016 r.)

artykuł nr 4

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2016 - 2028 (22 czerwca 2016 r.)

artykuł nr 5

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2015 (22 czerwca 2016 r.)