artykuł nr 1

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/167/2018 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14marca 2018 r. dot: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu nadziałkach o numerach 1428/1 i 1509 położonych w obrębie wsi Łubnicestanowiących własność komunalną Gminy Łubnice

artykuł nr 2

w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2019 r. środków stanowiących fundusz sołecki

artykuł nr 3

w sprawie podziału Gminy Łubnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 4

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

artykuł nr 5

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. "Przebudowa drogi gminnej ul.Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice"