artykuł nr 1

W sprawie zezwolenia na najem lokalu użytkowego położonego w budynku administracyjnym przy ulicy gen. Sikorskiego 102 w Łubnicach

artykuł nr 2

W sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez gminę Łubnice

artykuł nr 3

W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXII/158/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowania zadania p.n.: "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin - ul. Wieluńska"

artykuł nr 4

W sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na 2018 rok

artykuł nr 5

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2026