artykuł nr 1

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2019

artykuł nr 2

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019 - 2027

artykuł nr 3

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018

artykuł nr 4

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018

artykuł nr 5

w sprawie udzielenia wójtowi gminy Łubnice wotum zaufania