artykuł nr 1

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXII/158/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. : „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin - ul. Wieluńska”

artykuł nr 2

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2019

artykuł nr 3

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019 - 2027

artykuł nr 4

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

artykuł nr 5

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Łubnice