artykuł nr 1

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

artykuł nr 2

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2020

artykuł nr 3

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2020 - 2029

artykuł nr 4

w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu/niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2021 r. środków stanowiących fundusz sołecki

artykuł nr 5

w sprawie planu pracy Komisji Stałych Rady Gminy w Łubnicach na 2020 rok