artykuł nr 1

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (informacja niejawna podlegająca wyłączeniu zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019r. poz.1429 ze zmianami)) na Dyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach

artykuł nr 2

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z dnia 13 lipca 2016 r. poz. 3017)

artykuł nr 3

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

artykuł nr 4

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa