artykuł nr 1

w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Łubnicach

artykuł nr 2

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez gminę Łubnice

artykuł nr 3

w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów

artykuł nr 4

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

artykuł nr 5

w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej) dotyczących postulatów zmiany prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)