artykuł nr 1

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

artykuł nr 2

w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych prze gminę Łubnice

artykuł nr 3

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2021

artykuł nr 4

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020

artykuł nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020