artykuł nr 1

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

artykuł nr 2

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

artykuł nr 3

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łubnice w 2021 roku

artykuł nr 4

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (informacja niejawna podlegająca wyłączeniu zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020r. poz. 2176)) na Wójta Gminy Łubnice

artykuł nr 5

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Łubnice na lata 2021 - 2023