artykuł nr 1

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

WÓJT GMINY ŁUBNICE ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2013 roku– zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania p...