artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy...

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 r.
artykuł nr 2

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA...

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Łubnice