artykuł nr 1

Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2014 roku

 

Zadanie pod nazwą:
Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2014 roku
zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
Wartość ogólna zadania: 24 482,76  zł
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 24 237,00 zł w tym dotacja ze środków NFOŚiGW w kwocie 12 241,00 zł
Zakres projektu obejmował: demontaż, przygotowanie do transportu, transport łącznie z unieszkodliwieniem poprzez składowanie 62,310 Mg (4793,08m2) wyrobów zawierających azbest z 19 posesji znajdujących się na terenie Gminy Łubnice.
 
artykuł nr 2

Montaż palnika opalanego peletem do istniejącego źródła ciepła w budynku Zespolu Szkół w Łubnicach

 

Zadanie pod nazwą:
Montaż palnika opalanego peletem do istniejącego źródła ciepła w budynku Zespołu Szkół w Łubnicach
zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
Wartość ogólna zadania: 74 784,00  zł
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 59 500,00 zł
Zakres projektu obejmował: demontaż, przygotowanie do transportu, transport łącznie z unieszkodliwieniem poprzez składowanie 62,310 Mg (4793,08m2) wyrobów zawierających azbest z 19 posesji znajdujących się na terenie Gminy Łubnice.