artykuł nr 1

Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2019 roku

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”

Zadanie pod nazwą:

„Utylizacja azbestu w Gminie Łubnice w 2018 roku”

zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 29.389,39 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 25.310,00 zł

Zakres projektu obejmował:  demontaż, przygotowanie do transportu, załadunek, transport łącznie z unieszkodliwieniem poprzez składowanie 89,508 Mg (5.967,20m2) wyrobów zawierających azbest z 42 posesji znajdujących się na terenie Gminy Łubnice.

http://www.wfosigw.lodz.pl/