artykuł nr 1

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia LUDOWY KLUB SPORTOWY "SOKOŁ" W DZIETRZKOWICACH

Łubnice, dnia 03.11.2021 r.

 

Małe granty z realizacją zadań w 2021 roku:

Stowarzyszenie LUDOWY KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ” W DZIETRZKOWICACH złożyło wniosek w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pt. „Piłka w grze”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 10.11.2021 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Urząd Gminy w Łubnicach
ul. gen. Sikorskiego 102
98-432 Łubnice
e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl

 

WÓJT GMINY ŁUBNICE

MICHAŁ PAZEK

Załączniki:

Uroszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Dostępne kategorie:
2021r.
Informacje ogólne