artykuł nr 1

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice z dnia 21 czerwca 2016 r. dotyczące wydania decyzji nr 7/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na części działek nr ewid. 1321, 1272/1, 1271/1 (obręb Wójcin) położonych w gminie Łubnice