główna zawartość
artykuł nr 1

Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Łubnice, dnia 10 września 2012 roku

UZ.271.7.4.2012

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła

 Wójt Gminy Łubnice informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn. Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod Nr ogłoszenia 310168-2012 wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Fior Sp. z o.o.

ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław

Uzasadnienie wyboru: W dniu 07-09-2012 w siedzibie Zamawiającego o godzinie 13:15 odbyło się otwarcie ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości : 120 000,00 zł (brutto)

Złożono 1 ofertę:

OFERTA NR 1:

Fior Sp. z o.o., z/s ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław

Cena brutto: 117 848,15 zł

 

Zgodnie z przyjętym kryterium cenowym (cena brutto 100%) dokonano następującej oceny:

- oferta wykonawcy (1) otrzymała 100,00 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 1 złożona przez Fior Sp. z o.o., z/s ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław

 

 Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów możliwych do otrzymania spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu,  a jedynym kryterium oceny ofert była cena brutto.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3, lit. a wyżej wymienionej ustawy  umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta 14 września 2012 roku.

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice