artykuł nr 1

Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 z wyposażeniem - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Łubnice, dnia 22 października 2012 roku

OSP.271.1. 3 .2012

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod Nr ogłoszenia 389040-2012 wybrała do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE „bocar” Sp. z o.o.

42-263 Wrzosowa, Korwinów, ul. Okólna 15

Uzasadnienie wyboru: W dniu 19-10-2012 w siedzibie Zamawiającego o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 600 000,00 zł (brutto)

Złożono 1 ofertę:

OFERTA NR 1:

PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE „bocar” Sp. z o.o.

42-263 Wrzosowa, Korwinów, ul. Okólna 15

Cena brutto: 589 896,00 zł

 

Zgodnie z przyjętym kryterium cenowym (cena brutto 100%) dokonano następującej oceny:

- oferta wykonawcy (1) otrzymała 100,00 pkt.

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 1 złożona przez PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE „bocar” Sp. z o.o. z/s 42-263 Wrzosowa, Korwinów, ul. Okólna 15

 

 Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów możliwych do otrzymania spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu,  a jedynym kryterium oceny ofert była cena brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu  nie wykluczono żadnego z wykonawców.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ppkt. 3 lit. a wyżej wymienionej ustawy  umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta dnia 26 października 2012 roku.

Zenon Kopis

Prezes OSP w Wójcinie