artykuł nr 1

Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego w wysokości 1 100 000,00 PLN - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  Łubnice, dnia 11 grudnia 2014 roku
UZ.271.7.3.2014
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Wykonanie usługi bankowej – udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN
 
 Wójt Gminy Łubnice informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.Wykonanie usługi bankowej – udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN
 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod Nr ogłoszenia 249479 – 2014 wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 20
63-600 Kępno
 
Uzasadnienie wyboru: W dniu 10-12-2014 w siedzibie Zamawiającego o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 363 008,76zł (brutto)
Złożono 1 ofertę:
OFERTA NR 1:
Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 20, 63-600 Kępno
Cena brutto: 317 625,68 zł
 
Zgodnie z przyjętym kryterium cenowym (cena brutto 100%) dokonano następującej oceny:
- oferta wykonawcy (1) otrzymała 100,00 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 1 złożona przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 20, 63-600 Kępno
 
 Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów możliwych do otrzymania spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu, a jedynym kryterium oceny ofert była cena brutto.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3, lit. a wyżej wymienionej ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta 18 grudnia 2014 roku.
Henryk Ciosek  
Wójt Gminy Łubnice
 
Do wiadomości:
1)   a/a
2)   Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie,
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 20,
63-600 Kępno