artykuł nr 1

Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego w wysokości 1 100 000,00 PLN - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 249479-2014 z dnia 2014-12-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łubnice
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100...
Termin składania ofert: 2014-12-10

Łubnice: Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN
Numer ogłoszenia: 421206 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249479 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łubnice, ul. gen. Władysława Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, woj. łódzkie, tel. 062 7847027, faks 062 7847015.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN. Zamawiający wymaga, aby kredyt był udzielony na następujących warunkach: kwota kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN; okres uruchomienia kredytu: środki z udzielonego kredytu zostaną postawione do dyspozycji w terminie do dnia 19 grudnia 2014roku; okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31 grudnia 2025 r. (zakończenie spłaty); okres obrachunkowy: kwartał roku kalendarzowego; spłata kredytu następować będzie w terminach określonych w harmonogramie spłaty kredytu i odsetek - zał. nr 5 do SIWZ; karencja w spłacie należności głównej kredytu do dnia 31 marca 2019 roku; karencja w spłacie odsetek kredytu do dnia 31 marca 2015 roku; Odsetki kredytu zmienne naliczane od dnia uruchomienia kredytu. Spłata odsetek i rat kapitałowych następować będzie kwartalnie; Oprocentowanie kredytu zmienne będzie wyrażone w relacji do obowiązującego WIBOR 3M i marży banku; WIBOR 3M notowany na 2 dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca, za który naliczane będą odsetki. Marża banku będzie stała i nie podlegająca zmianie przez cały okres wykonywania zamówienia; Oprocentowanie kredytu określone w ofercie obowiązuje w pierwszym okresie rozliczeniowym; Prowizja za uruchomienie kredytu - obliczona jako % od kwoty kredytu, płatna po uruchomieniu kredytu; Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania i podania w ofercie ceny w następujący sposób: - oprocentowanie kredytu zmienne wyrażone w relacji do WIBOR 3M (przyjętego na dzień 02 grudnia 2014 roku - tj. 2,06 %). Inne koszty; lub korzyści związane z prowadzeniem rachunku kredytowego, w tym stała marża, muszą zostać ujęte w wysokości oprocentowania kredytu; - prowizja za uruchomienie: liczona jako % od całej kwoty kredytu, tj. od 1 100 000,00 PLN. Prowizję za uruchomienie kredytu Wykonawca jest zobowiązany skalkulować tak, aby obejmowała wszystkie prowizje stosowane przez Wykonawcę, związane z udzieleniem i obsługą kredytu oraz przedstawić w ofercie jedną stawkę procentową; Spłata kredytu może nastąpić przed wymaganym terminem spłaty, bez dodatkowych kosztów bankowych zastrzega się możliwość nie wykorzystania części kredytu bez podania przyczyny, w przypadku nie wykorzystania części kredytu, Zamawiający nie będzie obciążony innymi kosztami oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia w oparciu o zmienną stopę bazową - WIBOR 3M do obliczenia odsetek przyjmuje się naturalną ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową bank informuje kredytobiorcę o wysokości oprocentowania i wysokości raty odsetkowej w każdym kolejnym okresie odsetkowym na piśmie na 7 dni przed terminem płatności informuje się, że gmina Łubnice nie udzielała żadnych pożyczek, gwarancji i poręczeń majątkowych na zasadach określonych prawem cywilnym.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 20, 63-600 Kępno, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 363008,76 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 317625,68
  • Oferta z najniższą ceną: 317625,68 / Oferta z najwyższą ceną: 317625,68
  • Waluta: PLN.
 
Henryk Ciosek
Wójt Gminy Łubnice