artykuł nr 1

ZI.271.1.6.2022 - Przebudowa istniejącej sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice, Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów oraz Wójcin - informacja z otwarcia ofert

Łubnice, dnia 31 października 2022r.

 

Znak sprawy: ZI.271.1.6.2022

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym określonym w art. 275 pkt 1 Pzp pod nazwą: „Przebudowa istniejącej sieci dróg gminnych w miejscowościach Dzietrzkowice, Łubnice, Kolonia Dzietrzkowice, Ludwinów oraz Wójcin”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że przed upływem terminu składania ofert złożone zostały oferty następujących Wykonawców:

 

Nr oferty

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte

Cena oferty

brutto (zł)

1

Kępińskie Przedsiębiorstwo

Drogowo-Mostowe SA  

ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kępno

5 999 000,00

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec  

6 644 749,22

3

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

7 149 557,94

 

 

Wójt Gminy Łubnice

/-/

Michał Pazek