w sprawie wyznaczenia inkasentów do poboru w drodze inkasa podatków stanowiących dochody gminy (30 grudnia 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXV 179 2013   101.032 KB

w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2013 (30 grudnia 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXV 178 2013   374.604 KB

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXXIV/173/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach" (6 grudnia 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXV 177 2013   39.474 KB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (6 grudnia 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXV 176 2013   49.393 KB

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2013 (6 grudnia 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXV 175 2013   851.234 KB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2013 - 2025 (6 grudnia 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXV 174 2013   1.453 MB

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające zadanie pn. "Budowa: stacji uzdatniania wody w Dzietrzkowicach, przyłącza wodociągowego w Wójcinie, odcinka sieci wodociągowej w Ludwinowie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w Łubnicach" (25 listopada 2013 r.)

Załączniki
XXXIV 173 2013   52.385 KB

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (25 listopada 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXIV 172 2013   55.942 KB

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (25 listopada 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXIV 171 2013   41.809 KB

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2013 (25 listopada 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXIV 170 2013   1.330 MB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2013 - 2025 (25 listopada 2013r.)

Załączniki
uchwała XXXIV 169 2013   1.402 MB

w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łubnice (15 listopada 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXIII 168 2013   52.382 KB

w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Łubnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" (15 listopada 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXIII 167 2013   876.030 KB

w sprawie zatwierdzenia na obszarze Gminy Łubnice taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (15 listopada 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXIII 166 2013   289.808 KB

w spawie określenia stawek podatku od środków transportowych (15 listopada 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXIII 165 2013   314.156 KB

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (15 listopada 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXIII 164 2013   92.825 KB

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnie na rok 2014 (15 listopada 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXIII 163 2013   50.427 KB

w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Łubnice" (9 października 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXII 162 2013   119.492 KB

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 236 (obręb Łubnice) (9 października 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXII 161 2013   158.742 KB

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2013 (9 października 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXII 160 2013   1.479 MB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2013 - 2025 (9 października 2013 r.)

Załączniki
uchwała XXXII 159 2013   1.140 MB