główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

ZI.271.2.4.2020.AT - Remont pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej w Dzietrzk...

Łubnice, dnia 04.08.2020r. ZI.271.2.4.2020.AT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro dla zadania pn. „Remont pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej w Dzietrzkowicach” Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PAWIŃSKI-TR...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-04 10:44

2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2020r.

Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 16:41

3. Rok 2020

ZI.271.2.4.2020.AT - Remont pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej w Dzietrzk...

Łubnice, dnia 03.08.2020r. ZI.271.2.4.2020.AT Protokół otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze rozeznania cenowego dla zamówienia poniżej 30.000 euro Nazwa zamówienia: „Remont pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej w Dzietrzkowicach” Nazwa Zamawiającego realizującego zamówienie: Gmina Łubnice. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Forma i sposób upublicznienia informacji o zamówieniu: tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łubnice, strona internetowa w Biuletynie Zamó...

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 16:18

4. III kwartał

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (informacja niejawna podlegająca wyłączeniu zgodn...

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 14:15

5. III kwartał

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/81/2016 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 22 czerwca 20...

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 14:13

6. III kwartał

w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia...

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 14:09

7. III kwartał

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 14:07

8. Rok 2020

Odpowiedzi na interpelacje/zapytania złożone na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.07....

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 12:43

9. Rok 2020

Interpelacje/zapytania złożone na XVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.07.2020r.

Utworzony: 2020-07-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 12:40

10. III kwartał

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (informacja niejawna podlegająca wyłączeniu zgodn...

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 16:48

11. Rok 2020

Informacja z działalności Wójta Gminy Łubnice w okresie między sesjami od 26.06. do ...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 12:42

12. II kwartał

w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie dany...

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 12:36

13. II kwartał

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu g...

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 12:17

14. II kwartał

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania b...

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 12:14

15. II kwartał

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leś...

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 12:12

16. II kwartał

w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 12:11

17. II kwartał

w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewne...

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 12:09

18. II kwartał

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wieruszo...

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 12:06

19. II kwartał

w sprawie zasad powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałan...

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 12:06

20. II kwartał

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w...

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 12:04