Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. I kwartał

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gm...

Utworzony: 2019-03-22 | Zmodyfikowany: 2019-03-22 13:55

2. Najbliższa sesja

VI Sesja Rady Gminy w Łubnicach - 27.03.2019 r.

Utworzony: 2019-03-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-20 17:43

3. Kalendarium

Kadencja 2018 - 2023

Sesje Rady Gminy w Łubnicach: I Inauguracyjna Sesja RG - 19.11.2018r. II Sesja RG - 03.12.2018r. III Sesja RG - 28.12.2018r. IV sesja RG - 28.01.2019r. V sesja RG - 18.02.2019r. VI sesja RG - 27.03.2019r. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej: 26.11.2018r. (wspólne) 20.12.2018r. (wspólne) 21.12.2018r. (wspólne) 22.01.2019r. (wspólne) 20.03.2019r. Posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 26.11.2018r. (wspólne) 20.12.2018r. (wspólne) 21.12.2018r. (wspólne) 22.01.2019r. (wspólne) Posiedzenia Komi...

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-03-19 07:15

4. Najbliższa Komisja

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Pu...

Utworzony: 2019-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 15:41

5. I kwartał

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Utworzony: 2019-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 10:32

6. I kwartał

w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu/niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice ...

Utworzony: 2019-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 10:26

7. I kwartał

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Utworzony: 2019-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 10:23

8. I kwartał

w sprawie zmiany budżetu Gminy Łubnice na rok 2019

Utworzony: 2019-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 10:20

9. I kwartał

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2027

Utworzony: 2019-03-18 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 09:49

10. Rok 2019

ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2018 roku - zawiadomienie...

Łubnice, dnia 15 marca 2019r. ZI.271.2.2.2019.AT ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: zapytania ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000,00 euro dla zadania pn. „Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2018 roku” Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Hubert Wieczorek „HUBER&r...

Utworzony: 2019-03-15 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 12:50

11. Najbliższa Komisja

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 20.03.2019 r.

Utworzony: 2019-03-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-13 11:27

12. Najbliższa Komisja

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - 18.03.2019 r.

Utworzony: 2019-03-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-13 11:25

13. Rok 2019

ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2018 roku - protokół otwa...

Łubnice, dnia 12 marca 2019r. ZI.271.2.2.2019.AT Protokół otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze rozeznania cenowego dla zamówienia poniżej 30.000 euro 1. Nazwa zamówienia: „Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2018 roku” 2. Nazwa Zamawiającego realizującego zamówienie: Gmina Łubnice 3. Rodzaj zamówienia: usługa 4. Forma i sposób upublicznienia informacji o zamówieniu: tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łubnice, strona internetowa w Biuletynie Zamówień Publicznych 5...

Utworzony: 2019-03-12 | Zmodyfikowany: 2019-03-12 12:50

14. 2018 Nowa Rada

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Łubnice na początek kadencji 2018-2023

Utworzony: 2019-01-23 | Zmodyfikowany: 2019-03-11 14:47

15. Rok 2019

ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2018 roku - zbiorcze zest...

Łubnice, dnia 11 marca 2019r. ZI.271.2.2.2019.AT Zbiorcze zestawienie ofert na wykonanie zadania pn.: „Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2018 roku” 1. W celu udzielenia zamówienia na przeprowadzenie usługi demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łubnice, przeprowadzono rozeznanie cenowe. 2. Dnia 25 lutego 2019 roku zaproszono do składania ofert poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego. 3. Do ...

Utworzony: 2019-03-11 | Zmodyfikowany: 2019-03-11 13:15

16. Rok 2019

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Łubnice

Utworzony: 2019-03-11 | Zmodyfikowany: 2019-03-11 08:40

17. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Ogłoszenia

Utworzony: 2019-03-06 | Zmodyfikowany: 2019-03-06 14:08

18. Rok 2019

ZI.271.2.2.2019.AT - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2018 roku - zawiadomienie...

Łubnice, dnia 28 lutego 2019r. ZI.271.2.2.2019.AT Uczestnicy postępowania ofertowego Dotyczy: Zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2018 roku” Zamawiający informuje, że poprawia oczywistą omyłkę pisarską w § 1 ust. 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. W załączeniu poprawiony projekt umowy. Wójt Gminy Łubnice Michał Pazek

Utworzony: 2019-02-28 | Zmodyfikowany: 2019-02-28 14:59

19. I kwartał

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr III/25/2018 z dnia 28 grudnia 201...

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-02-25 13:27

20. IV kwartał

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-20...

Utworzony: 2019-01-24 | Zmodyfikowany: 2019-02-25 13:25