Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy

Kompetencje

Kontakt

Dyżury

Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Zarządzenia

ROK 2007

ROK 2008

ROK 2009

ROK 2010

ROK 2011

ROK 2012

ROK 2013

ROK 2014

ROK 2015

ROK 2016

ROK 2017

Sekretarz

Skarbnik

Rada Gminy

Przewodniczący Rady

Skład Rady

Regulamin

Kompetencje

Sesje, posiedzenia Komisji

Kalendarium

Najbliższa sesja

Najbliższa Komisja

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy

Komisje Rady

Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów

Skład osobowy

Plan pracy i sprawozdania

Komisja Rewizyjna

Skład osobowy

Plan pracy i sprawozdania

Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej

Skład osobowy

Plan pracy i sprawozdania

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład osobowy

Plan pracy

Sołectwa

Sołtysi Gminy Łubnice

Rady Sołeckie Gminy Łubnice

Ogłoszenia sołeckie

Samodzielne stanowiska merytoryczne

Wydział Finansowo-Budżetowy

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Prawny

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Wydział Ekologii i Zdrowia

Wydział Inwestycji i Remontów

Wydział Lokalowy

Wydział Rozwoju Gminy i Miasta

Wydział Edukacji

Straż Miejska

Referat Księgowości

Referat Podatków

Referat Finansowo-Budżetowy

Referat Drogownictwa

Referat Informatyki

Referat Geodezji i Rolnictwa

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Zawieranie małżeństw

Rejestracja zgonów

Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego

Dowody osobiste

Ewidencja ludności

Samodzielne stanowiska

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Regulamin

Decyzje i inne akty administracyjne

Statut

Projekty Uchwał

Rok 2019

I kwartał

Uchwały

Rok 2019

I kwartał

Rok 2018

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2017

I kwartał

II Kwartał

III kwartał

IV Kwartał

Rok 2016

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2015

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2014

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2013

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2012

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2011

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

rok 2010

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

rok 2009

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

rok 2008

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

rok 2007

I kwartał

II kwartał

rok 2006

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2005

I Kwartał

II kwartał

Rok 2004

II Kwartał

IV Kwartał

Rok 2003

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

Rok 2002

IV Kwartał

III Kwartał

II Kwartał

I Kwartał

Rok 2001

I kwartał

II kwartał

Protokoły z sesji Rady Gminy

2019

2018

Zarządzenia Wójta Gminy

Rok 2018

Rok 2019

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Podatek leśny

Opłata targowa

Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008

Informacje Urzędu

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Rok 2002

Obwieszczenia i zawiadomienia

Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Łubnice

Zagospodarowanie przestrzenne

Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

rok 2008

wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy"

Rok 2014

ROK 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Gospodarka komunalna

Pozostałe

Transport publiczny

Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne

Zapytania ofertowe

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Ogłoszenia Przetargów

Rok 2018

UZ.271.13.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice - II przetarg

UZ.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice

UZ.271.10.2018 - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2019

UZ.271.8.2018 - Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 300 m

UZ.271.7.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek - II przetarg

UZ.271.6.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek

UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m

UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016

UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r.

Rok 2014

UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice

UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN

UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice

UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice

UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach

UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku

UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015

UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015

UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m

Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające

UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach

Rok 2013

UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN

UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice

UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m

UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m

UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014

UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014

UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach

UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014

UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku

UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice

Rok 2012

UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN

UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie

UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013

OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem

UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła

UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013

UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013

OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem

UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie

UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie

UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach

UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Referendum ogólnokrajowe 2015

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Wybory Sejm i Senat 2015

Unia Europejska

RPO WŁ 2007 -2013

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach

PROW 2007 - 2013

Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów

ZPORR

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów

Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach

Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Ochrona Środowiska

Zarządzenia Wójta

2006

2007

Uchwały Rady

2006

2007

Ogłoszenia

WFOŚiGW Łódź

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2019 r

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2018 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015

Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Kultury

Kontakt

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt

Kierownictwo

Statut

Regulamin

Struktura organizacyjna

Ewidencje i rejestry

Majątek

Dokumentacje kontroli

Budżet i inwestycje

Zadania, stanowiska i akty administracyjne

Procedury

Kluby sportowe

LKS "ZRYW" - Wójcin

LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice

LKS "START" - Łubnice

Infrastruktura

Stan zaopatrzenia w wodę

Stan elektryfikacji

Stan telefonizacji

Stan gospodarki komunalnej

Drogi

Oferty

Rejestry i ewidencje

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw

Oświadczenia majątkowe

Wójt

Michał Pazek

Henryk Ciosek

KSIĄŻEK Eugeniusz

Rada Gminy

2018 Nowa Rada

2018 koniec kadencji

2018

2017

2016

2015

2014 Nowa Rada

2014 koniec kadencji

2014

2013

2012

2011

201 0 Nowa Rada

2010 Koniec Kadencji

2009

2008

2007

2006-NOWA RADA

2006

Oświadczenia Majątkowe

2003

Urząd

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi

Redakcja Biuletynu

Zgromadzenia

Transmisja Obrad Rady Gminy