główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy (1)

Kompetencje (1)

Kontakt (1)

Dyżury (1)

Sprawozdania/ Informacja z działalności Wójta Gminy (0)

Rok 2019 (9)

Rok 2018 (2)

Rok 2013 (6)

Rok 2012 (8)

Rok 2011 (9)

Interpelacje/Odpowiedzi na interpelacje (0)

Rok 2019 (10)

Zarządzenia (0)

ROK 2007 (1)

ROK 2008 (1)

ROK 2009 (0)

ROK 2010 (0)

ROK 2011 (0)

ROK 2012 (0)

ROK 2013 (0)

ROK 2014 (0)

ROK 2015 (0)

ROK 2016 (1)

ROK 2017 (0)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Rada Gminy (0)

Przewodniczący Rady (1)

Skład Rady (1)

Regulamin (0)

Kompetencje (0)

Sesje, posiedzenia Komisji (0)

Kalendarium (3)

Najbliższa sesja (22)

Najbliższa Komisja (26)

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy (1)

Komisje Rady (0)

Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów (0)

Skład osobowy (1)

Plan pracy i sprawozdania (11)

Komisja Rewizyjna (0)

Skład osobowy (1)

Plan pracy i sprawozdania (11)

Komisja zdrowia, spraw socjalnych i opieki społecznej, bezpieczeństwa publicznego, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony przeciwpożarowej (0)

Skład osobowy (1)

Plan pracy i sprawozdania (11)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (0)

Skład osobowy (1)

Plan pracy (1)

Sołectwa (0)

Sołtysi Gminy Łubnice (1)

Rady Sołeckie Gminy Łubnice (1)

Ogłoszenia sołeckie (1)

Samodzielne stanowiska merytoryczne (15)

Wydział Finansowo-Budżetowy (0)

Wydział Gospodarki Komunalnej (0)

Wydział Spraw Obywatelskich (0)

Wydział Prawny (0)

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (0)

Wydział Urbanistyki i Architektury (0)

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (0)

Wydział Ekologii i Zdrowia (0)

Wydział Inwestycji i Remontów (0)

Wydział Lokalowy (0)

Wydział Rozwoju Gminy i Miasta (0)

Wydział Edukacji (0)

Straż Miejska (0)

Referat Księgowości (0)

Referat Podatków (0)

Referat Finansowo-Budżetowy (0)

Referat Drogownictwa (0)

Referat Informatyki (0)

Referat Geodezji i Rolnictwa (0)

Urząd Stanu Cywilnego (0)

Kierownik USC (1)

Zawieranie małżeństw (1)

Rejestracja zgonów (1)

Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego (1)

Dowody osobiste (2)

Ewidencja ludności (7)

Samodzielne stanowiska (0)

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1)

Regulamin (0)

Decyzje i inne akty administracyjne (0)

Statut (2)

Projekty Uchwał (0)

Rok 2020 (0)

I kwartał (4)

II kwartał (0)

III kwartał (0)

IV kwartał (0)

Rok 2019 (0)

I kwartał (24)

II kwartał (11)

III kwartał (6)

IV kwartał (26)

Uchwały (0)

Rok 2020 (0)

I kwartał (0)

II kwartał (0)

III kwartał (0)

IV kwartał (0)

Rok 2019 (0)

I kwartał (23)

II kwartał (12)

III kwartał (6)

IV kwartał (24)

Rok 2018 (0)

I kwartał (15)

II kwartał (14)

III kwartał (14)

IV kwartał (33)

Rok 2017 (0)

I kwartał (14)

II Kwartał (9)

III kwartał (7)

IV Kwartał (20)

Rok 2016 (0)

I kwartał (11)

II kwartał (8)

III kwartał (16)

IV kwartał (12)

Rok 2015 (0)

I kwartał (13)

II kwartał (5)

III kwartał (10)

IV kwartał (23)

Rok 2014 (0)

I kwartał (14)

II kwartał (15)

III kwartał (0)

IV kwartał (20)

Rok 2013 (0)

I kwartał (14)

II kwartał (19)

III kwartał (3)

IV kwartał (21)

Rok 2012 (0)

I kwartał (12)

II kwartał (13)

III kwartał (6)

IV kwartał (26)

Rok 2011 (0)

I kwartał (9)

II kwartał (18)

III kwartał (5)

IV kwartał (24)

rok 2010 (0)

I kwartał (11)

II kwartał (13)

III kwartał (3)

IV kwartał (19)

rok 2009 (0)

I kwartał (7)

II kwartał (13)

III kwartał (6)

IV kwartał (13)

rok 2008 (0)

I kwartał (27)

II kwartał (0)

III kwartał (8)

IV kwartał (27)

rok 2007 (0)

I kwartał (23)

II kwartał (25)

rok 2006 (0)

I kwartał (5)

II kwartał (11)

III kwartał (9)

IV kwartał (20)

Rok 2005 (0)

I Kwartał (20)

II kwartał (23)

Rok 2004 (0)

II Kwartał (1)

IV Kwartał (3)

Rok 2003 (0)

IV Kwartał (0)

III Kwartał (0)

II Kwartał (3)

I Kwartał (1)

Rok 2002 (0)

IV Kwartał (0)

III Kwartał (0)

II Kwartał (0)

I Kwartał (0)

Rok 2001 (0)

I kwartał (0)

II kwartał (0)

Protokoły z sesji Rady Gminy (0)

2019 (10)

2018 (3)

Raport o stanie Gminy Łubnice (0)

Za rok 2018 (1)

Audyt za Rok 2017-2018 (1)

Zarządzenia Wójta Gminy (0)

Rok 2018 (60)

Rok 2019 (42)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Podatek od nieruchomości (1)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (2)

Podatek od środków transportowych (1)

Podatek rolny (1)

Podatek leśny (1)

Opłata targowa (1)

Nr konta UG dotycz. opłaty skarbowej 05 8413 0000 0800 0404 2000 0008 (1)

Informacje Urzędu (0)

Rok 2008 (0)

Rok 2007 (0)

Rok 2006 (0)

Rok 2005 (0)

Rok 2004 (0)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Obwieszczenia i zawiadomienia (0)

Strategia rozwoju (0)

Strategia Rozwoju Gminy Łubnice (1)

Zagospodarowanie przestrzenne (0)

Studium Zagospodarowania Przestrzennego (1)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (1)

rok 2003 (1)

rok 2004 (1)

rok 2005 (4)

rok 2006 (4)

rok 2007 (0)

rok 2008 (2)

wniosek o "decyzję o warunkach zabudowy" (2)

Rok 2014 (10)

ROK 2015 (2)

Rok 2016 (36)

Rok 2017 (34)

Rok 2018 (12)

Rok 2019 (8)

Gospodarka komunalna (16)

Pozostałe (0)

Transport publiczny (0)

Transport publiczny - 2016 wstępne ogłoszenie informacyjne (1)

Zapytania ofertowe (0)

Rok 2020 (3)

Rok 2019 (21)

Rok 2018 (13)

Rok 2017 (3)

Rok 2016 (6)

Rok 2015 (6)

Ogłoszenia Przetargów (0)

Rok 2019 (0)

ZI.271.1.5.2019 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Łubnice (4)

ZI.271.1.4.2019 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Łubnice (5)

ZI.271.1.3.2019 - Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Łubnicach na działce nr 232 dł. 1058m (3)

ZI.271.1.2.2019 - Przebudowa drogi gminnej - Wójcin - Ladomierz - Kol. Bolesławiec/Chróścin na działce 120 dł. 2223m (4)

ZI.271.1.1.2019 - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie (6)

Rok 2018 (1)

UZ.271.13.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice - II przetarg (3)

UZ.271.12.2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Łubnice (5)

UZ.271.10.2018 - Dostawa opału dla jednostek Gminy Łubnice w roku 2019 (5)

UZ.271.8.2018 - Przebudowa drogi gminnej ulica Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 300 m (5)

UZ.271.7.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek - II przetarg (4)

UZ.271.6.2018 - Zakup energii elektrycznej dla gminy Łubnice oraz podległych jednostek (4)

UZ.271.5.2018 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury (9)

UZ.271.4.2018 - Przebudowa dróg gminnych: ulica Kołłątaja i ulica Chopina w Wójcinie na działkach nr 1152 i 1243 dł. 930,00 m oraz ul. Wodna w Łubnicach na działce 232 dł. 200 m (5)

UZ.271.1.2018 Przebudowa drogi gminnej ul. Poniatowskiego w Kolonii Dzietrzkowice (4)

Rok 2017 (3)

Rok 2016 (7)

Rok 2015 (1)

UZ.271.4.2015 - Dostawa opału w sezonie grzewczym 2015/2016 (4)

UZ.271.3.2015 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubnice w roku szkolnym 2015/2016 oraz w roku szkolnym 2016/2017 do dnia 31 grudnia 2016 r. (3)

Rok 2014 (0)

UZ.271.8.2014 Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice (5)

UZ.271.7.2014 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w wysokości 1 100 000,00 PLN (3)

UZ.271.6.2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice (4)

UZ.271.5.2014 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Łubnice (3)

UZ.042.4.2014 - Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2014/2015 do Zespołu Szkół w Łubnicach (2)

UZ.042.3.2014 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2014 roku (2)

UZ.271.4.2014 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2014/2015 (4)

UZ.271.3.2014 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2014/2015 (4)

UZ.271.2.2014 Przebudowa drogi gminnej w Ludwinowie dł. 400 m (3)

Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach - roboty uzupełniające (1)

UZ.271.1.2014 Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Dzietrzkowicach (9)

Rok 2013 (0)

UZ.271.9.2013 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2013 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 350 000,00 PLN (3)

UZ.271.8.2013 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Łubnice (3)

UZ.271.7.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m (3)

UZ.271.6.2013 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej w Wójcinie dł. 376 m (2)

UZ.271.5.2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen.Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 (3)

UZ.271.4.2013 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014 (4)

UZ.271.3.2013 Budowa przyłącza wodociągowego w Wójcinie oraz modernizacja - remont kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie oczyszczlni ścieków w Łubnicach (4)

UZ.271.2.2013 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łubnice w roku szkolnym 2013/2014 (3)

UZ.042.4.2013 - Utylizacja azbestu w gminie Łubnice w 2013 roku (2)

UZ.271.1.2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łubnice (4)

Rok 2012 (0)

UZ.271.10.2012 Wykonanie usługi bankowej - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego w 2012 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2089272,00 PLN (5)

UZ.271.8.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie (1)

UZ.271.9.2012 Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013 (3)

OSP WÓJCIN:OSPW.271.1.2012 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 4 x 4 wraz z wyposażeniem (3)

UZ.271.7.2012 Budowa szkolnego placu zabaw w Dzietrzkowicach w ramach programu Radosna Szkoła (4)

UZ.271.6.2012 Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2012/2013 (3)

UZ.271.5.2012 Dostawa opału w sezonie grzewczym 2012/2013 (3)

OSP ŁUBNICE: OSP.271.1.2012 - Zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego wraz z wyposażeniem (6)

UZ.271.4.2012 Zparojektowanie, dostawa i montaż zaplecza szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie (2)

UZ.271.3.2012 Zaprojektowanie, dostawa i montaż zaplecza socjalno - szatniowego w systemie modułowym szkieletowym na boisku sportowym w Wójcinie (2)

UZ.271.2.2012 Budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Dzietrzkowicach (8)

UZ.271.1.2012 Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła W293 do W314 w Ludwinowie (4)

Rok 2011 (35)

Rok 2010 (48)

Rok 2009 (42)

Rok 2008 (45)

Rok 2007 (33)

Rok 2006 (42)

Rok 2005 (18)

Rok 2004 (13)

Rok 2003 (4)

Rok 2002 (0)

Referendum ogólnokrajowe 2015 (5)

Podmioty gospodarcze (0)

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (12)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (8)

Wybory Sejm i Senat 2015 (8)

Unia Europejska (0)

RPO WŁ 2007 -2013 (0)

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dzietrzkowicach (1)

PROW 2007 - 2013 (0)

Rozbudowa budynku OSP ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń garażowych oraz zmianą konstrukcji dachu z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Wójcin - Andrzejów (1)

ZPORR (0)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów (5)

Przebudowa Drogi Gminnej ul. Kościuszki w Dzietrzkowicach (5)

Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach (5)

Współpraca z organizacjami pozarządowymi (1)

Rok 2019 (1)

Rok 2018 (2)

Rok 2017 (1)

Rok 2016 (0)

Rok 2015 (0)

Rok 2014 (2)

Rok 2013 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2011 (5)

Ochrona Środowiska (39)

Zarządzenia Wójta (0)

2006 (1)

2007 (0)

Uchwały Rady (0)

2006 (0)

2007 (0)

Ogłoszenia (2)

WFOŚiGW Łódź (0)

Rok 2019 (1)

Rok 2014 (2)

Rok 2013 (2)

Rok 2012 (3)

Ogłoszenia (6)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2019 r (4)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2018 r. (3)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2017 r. (1)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w 2016 r. (3)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2015 (1)

Jednostki organizacyjne (0)

Gminny Ośrodek Kultury (0)

Kontakt (1)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ewidencje i rejestry (0)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (0)

Procedury (0)

Ośrodek Pomocy Społecznej (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ewidencje i rejestry (0)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (0)

Procedury (0)

Kluby sportowe (0)

LKS "ZRYW" - Wójcin (1)

LKS "SOKÓŁ" Dzietrzkowice (1)

LKS "START" - Łubnice (1)

Oświata (0)

Zespół Szkół w Wójcinie (1)

Zespół Szkół w Dzietrzkowicach (1)

Zespół Szkół im. Armii Gen. Andersa w Łubnicach (1)

Oferty inwestycyjne (0)

Infrastruktura (0)

Stan zaopatrzenia w wodę (0)

Stan elektryfikacji (0)

Stan telefonizacji (0)

Stan gospodarki komunalnej (0)

Drogi (0)

Oferty (0)

Rejestry i ewidencje (0)

Rejestr skarg i wniosków (0)

Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw (0)

Oświadczenia majątkowe (0)

Wójt (0)

Michał Pazek (1)

Henryk Ciosek (13)

KSIĄŻEK Eugeniusz (2)

Rada Gminy (0)

2019 (1)

2018 Nowa Rada (1)

2018 koniec kadencji (1)

2018 (1)

2017 (2)

2016 (16)

2015 (15)

2014 Nowa Rada (15)

2014 koniec kadencji (15)

2014 (15)

2013 (15)

2012 (15)

2011 (15)

201 0 Nowa Rada (15)

2010 Koniec Kadencji (14)

2009 (15)

2008 (15)

2007 (14)

2006-NOWA RADA (15)

2006 (15)

Oświadczenia Majątkowe (0)

2003 (0)

Urząd (20)

Kierownicy jednostek organizacyjnych (22)

Osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających osobami prawnymi (0)

Informacje nieudostępnione (0)

Redakcja Biuletynu (0)

Zgromadzenia (1)

Transmisja Obrad Rady Gminy (2)