główna zawartość
artykuł nr 6

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnicena lata 2018-2027

artykuł nr 7

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

artykuł nr 8

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu oraz pomoc dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielane na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola

artykuł nr 9

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łubnice

artykuł nr 10

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok