główna zawartość
artykuł nr 1

Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Kolonia Dzietrzkowice - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Łubnice, dnia 28 października 2010 roku

ZP – 341/10-11 /2010

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Kolonia Dzietrzkowice”

 

 

Wójt Gminy Łubnice informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn. „Rozbudowa i przebudowa z termomodernizacją budynku OSP z przeznaczeniem na Centrum Kultury wsi Kolonia Dzietrzkowice” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod Nr ogłoszenia 256541-2010 oraz pod Nr ogłoszenia 270921-2010 wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 

Zakład Usługowo – Budowlany Marek Malik, z/s 98-400 Wieruszów, Pieczyska 84

 

Uzasadnienie wyboru:

W dniu 07-10-2010 w siedzibie Zamawiającego o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości : 1 170 000,00 zł (brutto)

Złożono 6 ofert:

OFERTA NR 1:

P.H.B. „ZAMBUD II” Bartłomiej Biniek, z/s 98-200 Sieradz, ul. Oksińskiego 62

Cena brutto: 987 496,34 zł

 

OFERTA NR 2:

Zakład Usługowo – Budowlany Marek Malik, z/s 98-400 Wieruszów, Pieczyska 84

Cena brutto: 941 700,00 zł

 

OFERTA NR 3:

MALTABUD Sp. j. Bogdan Wełna i Zbigniew Wełna, z/s 98-300 Wieluń, ul. Wodna 11

Cena brutto: 998 000,00 zł

 

OFERTA NR 4:

Zakład Projektowo – Budowlany „PROJEKTOBUD” Kępno Andrzej Połomski, z/s 63-600 Kępno, Myjomice 17c

Cena brutto: 951 709,47 zł

 

OFERTA NR 5:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ESBUD” Dutka, Jaglic, Raducki Spółka Jawna z/s 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 51

Cena brutto: 967 118,84 zł

 

OFERTA NR 6:

Zakład Murarski Marian Sokołowski, z/s 46-200 Kluczbork, ul. Fabryczna 20

Cena brutto: 971 120,00 zł

 

Zgodnie z przyjętym kryterium cenowym (cena brutto 100%) dokonano następującej oceny:

- oferta wykonawcy (1) otrzymała 95,36 pkt.

- oferta wykonawcy (2) otrzymała 100,00 pkt.

- oferta wykonawcy (3) otrzymała 94,36 pkt.

- oferta wykonawcy (4) otrzymała 98,95 pkt.

- oferta wykonawcy (5) otrzymała 97,37 pkt.

- oferta wykonawcy (6) otrzymała 96,97 pkt.

 

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 2 złożona przez Zakład Usługowo – Budowlany Marek Malik, z/s 98-400 Wieruszów, Pieczyska 84. Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów możliwych do otrzymania spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu,  a jedynym kryterium oceny ofert była cena brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy  umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

                  Henryk Ciosek

  Wójt Gminy Łubnice