główna zawartość
artykuł nr 1

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury Wsi Wójcin - Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

  Łubnice, dnia 28 sierpnia 2013 roku
UZ.271.5.4.2013
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin – Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014
 Wójt Gminy Łubnice informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach oraz dla Centrum Kultury wsi Wójcin – Andrzejów w Wójcinie w sezonie grzewczym 2013/2014 zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod Nr ogłoszenia 161239-2013wybrał do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EKO-OIL
Kamasze 14, 98-270 Złoczew
Uzasadnienie wyboru: W dniu 23 sierpnia 2013 w siedzibie Zamawiającego o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości : 130 000,00 zł (brutto)
Złożono 3 oferty:
OFERTA NR 1:
Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik, ul. Ks. Rymarkiewicza 1D 63-220 Kotlin
Cena brutto: 123 550,00 zł
 
OFERTA NR 2:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BIS” Sp.j. Józef Szyszka i Jerzy Szyszka, z/s 63-640 Bralin, ul. Namysłowska 7
Cena brutto:  124 950,00 zł
 
OFERTA NR 3:
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EKO-OIL, z/s 98-270 Złoczew, Kamasze 14
Cena brutto: 122 150,00 zł
 
Zgodnie z przyjętym kryterium cenowym (cena brutto 100%) dokonano następującej oceny:
- oferta wykonawcy (1) otrzymała 98,86 pkt.
- oferta wykonawcy (2) otrzymała 97,75 pkt.
- oferta wykonawcy (3) otrzymała 100 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EKO-OIL, z/s 98-270 Złoczew, Kamasze 14
 
 Wybrana oferta uzyskała największą liczbę punktów możliwych do otrzymania spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu, a jedynym kryterium oceny ofert była cena brutto.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu  nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta 04 września 2013 roku.
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości:
1)   a/a
2)   Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik
ul. Ks. Rymarkiewicza 1D
63-220 Kotlin
3)   Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „BIS” Sp.j.
Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
ul. Namysłowska 7
63-640 Bralin
4)   Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe EKO-OIL
Kamasze 14
98-270 Złoczew